Najnovšie fotky

fotogaléria

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Historia obce

kniha

ZMO

Logo ZMO

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Farské oznamy 28.1.- 4.2.2018

Farské oznamy 28.1.- 4.2.2018

29. 1. 2018 Zobraziť viac

Pošta Brestovany- oznam 30.01.2018

Pošta Brestovany- oznam 30.01.2018

29. 1. 2018 Zobraziť viac

Pozvánka - MAŠKARNÝ PLES - 4. februára 2018

Pozvánka - MAŠKARNÝ PLES - 4. februára 2018

24. 1. 2018 Zobraziť viac

Farské oznamy 21.-28. január 2018

Farské oznamy 21.-28. január 2018

22. 1. 2018 Zobraziť viac

Oznam MUDr. Repčekovej 22.01.2018-26.01.2018

Oznam MUDr. Repčekovej 22.01.2018-26.01.2018

18. 1. 2018 Zobraziť viac

Smútočný oznam

Smútočný oznam

17. 1. 2018 Zobraziť viac

Pozvánka-PZ Lipa-Lovčice- Obecná zabíjačka - 27.1.2018

Pozvánka-PZ Lipa-Lovčice- Obecná zabíjačka - 27.1.2018

16. 1. 2018 Zobraziť viac

Oznam pošty v Zavare - voľné pracovné miesto

Oznam pošty v Zavare - voľné pracovné miesto

16. 1. 2018 Zobraziť viac

Farské oznamy 14.- 21. január 2018

Farské oznamy 14.- 21. január 2018

15. 1. 2018 Zobraziť viac

Povinnosti daňovníkov


DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník, u ktorého nastala v priebehu roka 2017 zmena, ktorá je rozhodujúca k vyrubeniu dane, napr. nadobudnutie nehnuteľnosti kúpou, prístavbou či prestavbou, uskutočnenie drobnej stavy, zbúranie stavby, vydané právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, zmena výmery jednotlivých druhov pozemkov a pod. Rozhodujúci je stav v katastri nehnuteľností k 1.1.2018.

Pri zániku daňovej povinnosti (predaj nehnuteľnosti, darovanie nehnuteľnosti) je potrebné podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením v priebehu roka vznikne dedičovi daňová povinnosť k dani z nehnuteľností prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Dedič je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

 

DAŇ ZA PSA

Ak počas roka dôjde k vzniku alebo zániku daňovej povinnosti dane za psa, daňovníkovi vzniká povinnosť podať priznanie, resp. čiastkové priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Tlačivá - Priznania sú k dispozícii na Obecnom úrade v Dolných Lovčiciach každý pracovný deň alebo si ich môžete stiahnuť tu:

Priznanie k dani z nehnutelnosti, za psa...

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Poplatková povinnosť platenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tvorené na území obce vzniká osobám, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo osobám, ktoré na území obce užívajú alebo sú oprávnené užívať nehnuteľnosť.
Vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti je potrebné oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto udalosti nastali.
Obec môže poskytnúť zníženie poplatku v prípade, že sa občan nezdržuje v obci viac ako 90 dní. Túto skutočnosť však musí preukázať úradným potvrdením (napr. pracovná zmluva, pracovné povolenie, potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, potvrdenie o prechodnom pobyte a zaplatení poplatku v danej obci, prípadne čestné prehlásenie).

Tlačivá na oznámenie poplatkovej povinnosti:

PÍSOMNÉ OZNÁMENIE o vzniku alebo zániku daň.povinnosti poplatku za KO a DSO

 

 


12. 1. 2018

Stránka