Navigácia

Obsah

 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Typ: ostatné
 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Lovčice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.09.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DLO-54/2021 o vydanie súhlasu na výrub drevín -2 ks jaseňa štíhleho rastúcich na pozemkoch registra "C"  parc. č. 74/1 v k. ú Malé Brestovany z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dolné Lovčice.


Vytvorené: 23. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 9. 2021 08:19
Autor: Správce Webu