Navigácia

Obsah

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Typ: ostatné
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 

Obec Brestovany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.09.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DLO-66/2019 o vydanie súhlasu na výrub drevín -

6 ks jaseňov štíhlych,  rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 164/7 a 165/1 v k. ú. Veľké Brestovany  v spoluvlastníctve navrhovateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

 

 Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na

adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín


Príloha

Vytvorené: 23. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 23. 9. 2019 11:30
Autor: Správce Webu