Navigácia

Obsah

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Typ: ostatné
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Lovčice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.10.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DLO-110/2019 o vydanie súhlasu na výrub drevín

-1 ks smrek a 1 ks tuja rastúcich na pozemku parc. č. 163/1 v k. ú Dolné Lovčice z dôvodu rastu drevín v trase vybudovania vjazdu k rekonštruovanej nehnuteľnosti.

 

 Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na

adresu: mecirova@soutt.sk.

Výst.DLO-110-2019-Má-115


Príloha

Vytvorené: 25. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 13. 11. 2019 08:11
Autor: Správce Webu