Navigácia

Obsah

Výzva na odstránenie buriny

Typ: ostatné
Výzva na odstránenie buriny

Obec Dolné Lovčice upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa dopúšťate porušenia zákona na základe čoho vám môže byť udelená pokuta.  Vzhľadom na výskyt takto zanedbaných pozemkov, vás týmto vyzývame k odstráneniu nežiaduceho stavu. Obecný úrad upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. Uvedená povinnosť vyplýva vlastníkom resp. nájomcom (správcom) poľnohospodárskej pôdy podľa par. 3 zákona č. 245/2003 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zmene a doplnení niektorých zákonov.  Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ).

Vlastníci neudržiavaných a zaburinených pozemkov svojou nečinnosťou ohrozujú aj susedné pozemky. Občiansky zákonník v § 127 ukladá každému vlastníkovi veci alebo pozemku povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.
Obec je oprávnená vykonať kontrolu pozemkov a na tie, ktoré budú zaburinené bude podaný podnet na príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov.

Upozorňujeme vás, že v prípade nedodržania alebo konania v rozpore s citovanými ustanoveniami zákona môže byť uložená pokuta:

  • za priestupok podľa §25 ods.1 písmeno b) zákona až do výšky 330 €
  • za priestupok podľa § 26 ods.2 zákona právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi od 166 € Sk do 33 200 € za každý hektár pol'nohospodárskej pódy, ak sa na ňom dopúšt'a správneho deliktu podľa § 26 odsek 1 zákona.

Vytvorené: 23. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 23. 5. 2017 00:00
Autor: Správce Webu