Navigácia

Obsah

ZMENY pri zápise žiakov do 1. ročníka Základnej školy a Materskej školy na rok 2020/2021

Typ: ostatné
ZMENY pri zápise žiakov do 1. ročníka Základnej školy a Materskej školy na rok 2020/2021

Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zavar sa uskutoční v súlade s mimoriadnymi opatreniami na obmedzenie šírenia koronavírusu v termíne od 15. - 30. apríla, a to bez osobnej prítomnosti detí ako aj bez nutnosti osobnej návštevy školy vyplnením on-line prihlášky. ▪ Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, ▪ zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020, ▪ ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Pokiaľ pre rodičov z technických či iných príčin nie je možná elektronická komunikácia, je možné aj poslanie prihlášky poštou, v nevyhnutných prípadoch sa bude dať vyplnená prihláška doručiť do školy osobne v termíne 27.4. v čase od 9,00 – 13,00 hod., pričom je nutné dodržať bezpečnostné pokyny: - mať zakryté horné dýchacie cesty rúškom alebo inou vhodnou alternatívou, - priniesť si vlastné pero, - použiť rukavice - dodržiavať dostatočný odstup - prihláška musí byť podpísaná oboma rodičmi. Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ
Základná škola s materskou školou, Športová 33, 919 26 Zavar
OZNÁMENIE O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V ZAVARE - ZMENA Zápis detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok 2020/21 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zavar sa uskutoční v súlade s pokynmi MŠVV a Š SR od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, vyplnením on-line prihlášky na webe materskej školy. ▪ V prípade že elektronická komunikácia nie je možná, je možné poslať žiadosť poštou na adresu materskej školy. V nevyhnutných prípadoch sa bude dať vyplnená prihláška doručiť do materskej školy osobne s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení v termíne: 18.5. od 9,00 do 12,00 hod., ▪ ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt, ▪ ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
Mgr. Andrea Mršťáková riaditeľka ZŠ s MŠ


Vytvorené: 3. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 4. 2020 08:38
Autor: Správce Webu