Navigácia

Obsah

Odpady

 

Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu na rok 2020

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2019 

 

https://envipak.sk/

Plagát o správnom triedení - Plasty + Kovy + Nápojové kartóny

Nebuďme leniví, trieďme odpad !

 

 

PET fľaše, kovový odpad  a nápojové kartóny triedime v našej obci do igelitových vriec ( všetky druhy do spoločného vreca) a podľa harmonogramu vykladáme raz mesačne  pred rodinný dom.

 

PLASTY:

PATRIA SEM:

Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

NEPATRIA SEM:

Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

 

KOVY:

PATRIA SEM:

Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky.

NEPATRIA SEM:

Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

Nápojové kartóny je potrebné pred ich vyhodením vypláchnuť a zmenšiť ich objem napr. zošliapnutím.

 

ZBER  SKLA   A  PAPIERA  REALIZUJEME  V  NAŠEJ  OBCI  DO   ZBERNÝCH NÁDOBY,

ktoré sú v našej obci rozmiestnené nasledovne:

- na parkovisku pri OcÚ  - 1 ks

- na verejnom priestranstve pri zvonici, vedľa kontajnerov na zber odevov – 2 ks

- na začiatku cesty smerom pod orechy - 1 ks

- pri cintoríne - 1 ks

- v lokalite Juh pri futbalovom ihrisku - 1 ks

SKLO

PATRIA SEM:

Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

NEPATRIA SEM:

Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla.Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

 

PAPIER:

PATRIA SEM:

Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.

NEPATRIA SEM:

Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

 

 

 

 

Už čoskoro sa bude triediť aj  BIOODPAD:

PATRIA SEM:

Šupky, čajové vrecúška, ovocie, zelenina, odpad z verejnej zelene, lístie, tráva, záhradný odpad.

NEPATRIA SEM:

Mäso, popol, stavebný odpad a pod.

 

Možnosti zlepšenia úrovne a kvality triedeného zberu

 

Plagat-A3-Kompostery-ZOMOT

 

Označovanie obalov

 

Prečo triediť a separovať odpad ?

 

 

Dávame do pozornosti- Prečo triediť a separovať odpad ?

 

Ako triediť nápojové kartóny

 

Separovanie sa oplatí čoraz viac - Koľko si priplatíme za odpad ?

 

Vianoce_plagat_ENVI-PAK_2019

 

Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu na rok 2020

 

Triedením skla šetríme prírodné zdroje. Recyklovať sa dá donekonečna

 

Koronavírus a nakladanie s odpadom

Kam vyhodiť rúška či jednorazové rukavice