Navigácia

Obsah

Hlasovacie preukazy

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr do 05.02.2015, t.j. dva dni predo dňom konania referenda v úradných hodinách obce.

O vydanie hlasovacieho preukazu môže občan požiadať

 • osobne,
 • prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojim podpisom,
 • písomne alebo
 • elektronicky (e-mailom).

V splnomocnení občan uvedie  svoje

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
 • meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu osoby, ktorú splnomocnil na prevzatie hlasovacieho preukazu.

V písomnej žiadosti a v žiadosti zaslanej elektronicky občan uvedie svoje

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec Hlasovací preukaz zaslať.

Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Obec, ktorá voličovi vydala hlasovací preukaz, takéhoto voliča zo zoznamu voličov vyčiarkne. 

 

žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu