Obsah

Všeobecno- záväzné nariadenie obce Dolné Lovčice č.3/2008

VZN dane z nehnuteľností

dodatok č.1-2010

dodatok č.1-2011

príloha č. 1