Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

Obce Dolné Lovčice

č.1 /2016

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce VZN č.1-2016 o nakladaní s odpadmi - odpady Dolné Lovčice - schválené