Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 

Obec Dolné Lovčice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.2.2022 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DLO-13/2022 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks tuje rastúcich na pozemku registra "C"  parc. č. 437/94 v k. ú Dolné Lovčice z dôvodu "Obidve tuje sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti susedovho plota len 30 cm od neho. Zasahujú konármi na susedov pozemok, sú veľmi prerastené a tienia javoru, ktorý je zasadený pred nimi."

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dolné Lovčice.

Vyvesené: 16. 2. 2022

Dátum zvesenia: 4. 3. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť