Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Lovčice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.1.2023 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DLO-5/2023 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 2 ks smrek, rastúce na pozemku registra "C" parc. č. 11/21 v k. ú. Dolné Lovčice z dôvodu: “Uvedené dreviny sa nachádzajú pred budovou rodinného domu, narúšajú jeho statiku a základy. Ďalej sa nakláňa nad budovu RD. “
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dolné Lovčice.

Výst. DLO-5-2023.pdf (343.66 kB)

Vyvesené: 26. 1. 2023

Dátum zvesenia: 11. 2. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť