Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Výst. DLO-10-2023.pdf (343.88 kB)

 

Obec Dolné Lovčice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 7.2.2023 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.DOL-10/2023 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orech rastúci na pozemku registra "C" parc. č. 1/7 v k. ú. Dolné Lovčice z dôvodu: “Pri obhliadke arboristu – strom je v zlom zdravotnom stave, zvnútra duty – odporúča vypíliť” .

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dolné Lovčice .

Vyvesené: 8. 2. 2023

Dátum zvesenia: 24. 2. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť