Navigácia

Obsah

Jarná deratizácia

Typ: ostatné
-

jarná deratizácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení,  všetkým povinným subjektom podľa § 52 a § 53  zákona č. 355/2007 Z. z.

o d p o r ú č a     t o t o    o p a t r e n i e :

vykonať deratizáciu

(reguláciu živočíšnych škodcov)

     v termíne od  1.4. do 15.5.2014

 

    Za účelom realizácie tohto opatrenia sa odporúča : 

  1. Mestám a obciam v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany, ktoré sú ako právnické osoby podľa § 52 písmeno k) zákona č. 355/2007 Z. z.  povinné zabezpečiť na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov, t.j. vykonať deratizáciu v objektoch  v správe alebo majetku mesta alebo obce.
  2. Fyzickým a právnickým osobám – podnikateľom, ako aj právnickým osobám, ktoré sú  podľa § 52 písmeno k) zákona č. 355/2007 Z. z. povinné vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín  a požívatín, v skladoch ďalších komodít a skládkach komunálneho odpadu.

      3.   Fyzickým osobám – občanom sa odporúča vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým ak v ich blízkosti sú objekty určené na podnikanie uvedené v bode 2.                                                                                                     

4.  Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt,  ktoré prispievajú k množeniu škodcov.

5.   Odporúčame informovať podnikateľské subjekty a občanov vyhlásením deratizácie verejnou vyhláškou, v miestnych tlačových, rozhlasových a televíznych médiách, v dostatočnom časovom predstihu.

 Obce majú taktiež podľa zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov § 4 ods. 3 písmena h) utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport. K vytváraniu takýchto podmienok je potrebné vykonávanie celoplošnej deratizácie.

O d ô v o d n e n i e :

             Premnoženie živočíšnych škodcov, predovšetkým potkanov, myší a krýs je sezónnym problémom ľudských aglomerácií v jarných a jesenných mesiacoch. Dochádza k zamoreniu najmä suterénnych a pivničných priestorov objektov školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, objektov slúžiacich na podnikanie, bytových a rodinných domov, potravinárskych výrobní, potravinárskych prevádzok, pri chovoch hospodárskych zvierat vo veľkochovoch i  v drobnochovoch, na skládkach komunálneho odpadu, v pivničných a suterénnych priestoroch  bytových a polyfunkčných domoch. Uvedení škodcovia môžu byť príčinou  ohrozenia  verejného zdravia rôznymi prenosnými ochoreniami - salmonelózami, leptospirózou  a pod.

            Aktívnym prístupom  k regulácii týchto škodcov a tým k ochrane verejného zdravia je práve vykonávanie pravidelnej deratizácie v stanovenom časovom intervale a prípravkami, určenými a schválenými na tento účel. Termín vykonania deratizácie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov v jesenných a jarných mesiacoch. Celoplošný výkon deratizácie má zabezpečiť likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zabrániť migrácii škodcov z ošetrených objektov do objektov, ktoré neboli ošetrené prípravkami proti škodcom, určenými na tento účel.   

 


Vytvorené: 31. 3. 2014
Posledná aktualizácia: 31. 3. 2014 00:00
Autor: Správce Webu