Navigácia

Obsah

PRACOVNÁ PONUKA NA POZÍCIU ÚČTOVNÍK

Typ: ostatné
PRACOVNÁ PONUKA NA POZÍCIU ÚČTOVNÍK

Obec Dolné Lovčice , Dolné Lovčice č.166, 01315 Dolné Lovčice

v súlade s ust. §6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

ponúka  prácu na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade Dolné Lovčice, na pozíciu

 

účtovník

Náplň práce:

- samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva vo verejnej správe (obce), spracovávanie kvartálnych a ročných účtovných a rozpočtových uzávierok, rozpočtové hospodárenie obce, záverečný účet obce a výročná správa, rozpočet obce,

- spracovávanie rozpočtovníctva v RIS SAM (rozpočtový informačný systém pre samosprávy) , práca v účtovnom programe URBIS,

- komplexná administratívna agenda (podateľňa, registratúra, vyúčtovanie cestovných príkazov,

- spolupráca pri vypracovávaní žiadostí, realizácii a vyúčtovávaní dotácií z rôznych projektov, dotačných systémov a z eurofondov,

- zabezpečovanie kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných obcou,

 

Miesto výkonu práce: Obec Dolné Lovčice

Pracovný pomer: na dobu neurčitú

Kvalifikačné požiadavky:

- vysokoškolské resp. stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru,

- prax v podvojnom účtovníctve so zameraním na verejnú správu ( minimálne 1 rok),

Vyžadované počítačové znalosti:

Internet/e-mail/www/ - pokročilý

Microsoft Excel, Word - pokročilý

Účtovný program - URBIS

Vodičský preukaz:

Skupina B (nie je podmienkou)

Iné požiadavky:

- znalosť legislatívy vo verejnej správe vítaná,

 

( Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe v z.n.p., zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., zákon ,zákon o verejnom obstarávaní, zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane osobných údajov),

- ovládanie účtovníctva vo verejnej správe ,

- samostatnosť,

- bezúhonnosť,

- zdravotná spôsobilosť na prácu,

- flexibilnosť a chuť učiť sa,

- časová flexibilnosť , vycestovanie – absolvovanie vyžadovaných školení na prácu v informačných systémoch vo verejnej správe

 

Nástup do zamestnania a platobné podmienky :

- nástup do zamestnania – ihneď

- plat v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Záujemcovia o pracovnú pozíciu – účtovník absolvujú osobný pohovor.

Vyžadované doklady, ktoré je potrebné pripojiť k žiadosti:

- profesijný životopis,

- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (, ktorú uchádzač v prípade záujmu o pracovnú pozíciu nahradí úradne overeným dokladom o vzdelaní),

- čestné prehlásenie o odbornej praxi,

- čestné prehlásenie o bezúhonnosti, ktoré uchádzač v prípade záujmu o pracovnú pozíciu nahradí originálom výpisu z registra trestov),

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

Uchádzači o pracovnú pozíciu môžu nahlásiť svoj kontakt osobne, do podateľne obecného úradu obce Dolné Lovčice e-mailom: podatelna@dolnelovcice.sk, pričom bude dohodnutý termín osobného pohovoru.

 

Ing. Tomáš Bartovič, v.r.

starosta

Informácie:

0908171461

starosta@dolnelovcice.sk

PRACOVNÁ PONUKA NA POZÍCIU ÚČTOVNÍK


Príloha

Vytvorené: 20. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 20. 9. 2021 09:51
Autor: Správce Webu