Voľby do Európskeho parlamentu budú na Slovensku 8. júna 2024

Voľby do EP - 8.6.2024

Voľby prezidenta v roku 2024

vooľby prezidenta v roku 2024

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Elektronické služby

Slovensko.sk

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Aktuálna teplota

15.6.2024 19:06

Aktuálna teplota:

24.0 °C

Vlhkosť:

61.4 %

Rosný bod:

16.2 °C

Harmonogram vývozu odpadov

 

Zmenený termín vývozu KO Dolné Lovčice -PONDELOK - Harmonogram 2024

Spoločnosť FCC dáva do pozornosti občanom možnosť využiť ich aplikáciu VYLOŽ SMETI, ktorú si môžete stiahnuť do telefónov z Google Play alebo AppStore:

vylož smeti

harmonogram vývozu odpadov

Civilná ochrana obyvateľstva

 

Civilná ochrana

Mapový portál

GEOPORTAL OBCE

ZMO

Logo ZMO

Informácia o realizácii projektu- Dom smútku-obnova

Navigácia

Obsah

Hlavná kontrolórka obce:

 

Ing. PhDr. Veronika Opáleková

kontakt:

v.opalekova@gmail.com

 

(1) Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.

(2) Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo.

(3) Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, príp. v inom kontrolnom orgáne obce.

(4) Úlohy hlavného kontrolóra sú najmä:

       - vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení §18d) zákona o obecnom zriadení,

      - predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

      - vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

      - predkladá správu o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí

      - predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

      - vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov kancelárie obecného úradu,

     - je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,

     - plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(5) Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.

(6) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov, v rozsahu kontrolnej činnosti .

(7) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva, prípadne obecnej rady (ak je v obci zriadená) s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(8) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

(9) Kontrolnej činnosti podliehajú:

      - obecný úrad,

      - rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

      - právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

      - osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoc podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.