Obsah

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 

Zmenený termín vývozu KO Dolné Lovčice -PONDELOK - Harmonogram 2024

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023

Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023

 

Ročný výkaz o KO z obce za rok 2022.pdf (119.72 kB)

Plagát - Čo kam patrí 

Čo nepatrí do triedeného zberu. Pozor na časté chyby

 

Leták – správne triedenie zložiek KO

 

Vianoce, najočakávanejší sviatok roka, sú predo dvermi, avšak čoraz viac sa stávajú aj sviatkami veľkej spotreby a nadmernej tvorby odpadu. Zamyslime sa, ako môžeme osobne prispieť k tomu, aby boli Vianoce menej konzumné.
 
Aby sa odpad správne triedil aj v čase Vianoc a množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšovalo- prinášame Vám plagát o správnom tiredení počas Vianoc: Vianocny_plagat_A4Spoločne prispievajme k znižovaniu množstva odpadu vznikajúceho v domácnostiach. A nezabúdajme, že ak už odpad vznikne, tak nech skončí v tých správnych vreciach či kontajneroch!

 

 

Ak správne triedime, svet je krajší  - plagát

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:

  • ​Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 
  • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:

 
  • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Odpady

Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu na rok 2020

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2019 

https://envipak.sk/

Plagát o správnom triedení - Plasty + Kovy + Nápojové kartóny

Nebuďme leniví, trieďme odpad !

 

PET fľaše, kovový odpad  a nápojové kartóny triedime v našej obci do igelitových vriec ( všetky druhy do spoločného vreca) a podľa harmonogramu vykladáme raz mesačne  pred rodinný dom.

PLASTY:

PATRIA SEM:

Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

NEPATRIA SEM:

Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

KOVY:

PATRIA SEM:

Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky.

NEPATRIA SEM:

Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

Nápojové kartóny je potrebné pred ich vyhodením vypláchnuť a zmenšiť ich objem napr. zošliapnutím.

ZBER  SKLA   A  PAPIERA  REALIZUJEME  V  NAŠEJ  OBCI  DO   ZBERNÝCH NÁDOBY,

ktoré sú v našej obci rozmiestnené nasledovne:

- na parkovisku pri OcÚ  - 1 ks

- na verejnom priestranstve pri zvonici, vedľa kontajnerov na zber odevov – 2 ks

- na začiatku cesty smerom pod orechy - 1 ks

- pri cintoríne - 1 ks

- v lokalite Juh pri futbalovom ihrisku - 1 ks

SKLO

PATRIA SEM:

Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

NEPATRIA SEM:

Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla.Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

PAPIER:

PATRIA SEM:

Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.

NEPATRIA SEM:

Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

Už čskoro sa bude triediť aj  BIOODPAD:

PATRIA SEM:

Šupky, čajové vrecúška, ovocie, zelenina, odpad z verejnej zelene, lístie, tráva, záhradný odpad.

NEPATRIA SEM:

Mäso, popol, stavebný odpad a pod.

Možnosti zlepšenia úrovne a kvality triedeného zberu

Plagat-A3-Kompostery-ZOMOT

Označovanie obalov

Prečo triediť a separovať odpad ?

Dávame do pozornosti- Prečo triediť a separovať odpad ?

Ako triediť nápojové kartóny

Separovanie sa oplatí čoraz viac - Koľko si priplatíme za odpad ?

Vianoce_plagat_ENVI-PAK_2019

Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu na rok 2020

Triedením skla šetríme prírodné zdroje. Recyklovať sa dá donekonečna

Koronavírus a nakladanie s odpadom

Kam vyhodiť rúška či jednorazové rukavice

Len správe vytriedený odpad dostáva druhú šancu. Plasty sú vhodným materiálom na recykláciu.

Stlač odpad, ušetríš viac ako si myslíš

CERTIFIKÁT za rok 2019