Navigácia

Obsah

Starosta obce

Ing. Tomáš Bartovič, starosta obce vo volebnom období 2018-2022

 

 Dolné Lovčice

SNP 69,919 27 Dolné Lovčice                              

   t.č.:      +421/33/55 96 338

   mobil:   +421/908 171 461

   e-mail:  starosta@dolnelovcice.sk

 


Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou :

 • poslanca obecného zastupiteľstva,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestanca orgánu štátnej správy,
 • podľa osobitného zákona.

Starosta

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje uznesenia,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a o zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
 • je štatutárnym orgánom obce,
 • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné, tak že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

Majetkové priznania starostu obce Dolné Lovčice

Majetkové priznania starostu obce za rok 2022 

Majetkové priznania starostu obce za rok 2021

Majetkové priznania starostu obce za rok 2020

Majetkové priznania starostu obce za rok 2019

Majetkové priznania starostu obce za rok 2018

 

Zápisnice komisie na ochranu verejného záujmu zriadenej obecným zastupiteľstvom obce Dolné Lovčice

 

Zápisnica z 1. zasadania komisie na ochranu verejného záujmu 

Zápisnica z 2. zasadania komisie na ochranu verejného záujmu

Zápisnica z 3. zasadania komisie na ochranu verejného záujmu 

Zápisnica zo zasadania komisie na ochranu verejného záujmu zo dňa 2.12.2023