Navigácia

Obsah

Voľby

Voľby do Európskeho parlamentu budú na Slovensku 8. júna 2024

 

Hlasovanie do prenosnej schránky

Počas volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v sobotu, 8.júna 2024 budú volebné miestnosti v Dolných Lovčiciach otvorené do 7:00 do 22:00 hod.. Na území obce bude zriadený 1 volebný okrsok.  Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Nahlasovať žiadosti o voľbu do prenosnej volebnej schránky je možné telefonicky  na telefónnom čísle : 033 / 55 96 128 v pracovných dňoch, pričom je potrebné uviesť meno a priezvisko voliča, adresu jeho trvalého pobytu a telefonický kontakt.

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 9. februára 2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 

 

 

Do Európskeho parlamentu na Slovensku volíme 15 poslancov na päťročné funkčné obdobie. Predseda NR SR Peter Pellegrini stanovil termín tohtoročných eurovolieb na sobotu 8. júna 2024.

Eurovoľby

Lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností je do 5. marca, lehota na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií je určená do 9. apríla. Prvé zasadnutie sa musí uskutočniť do 26. apríla 2024.

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť volený občan Slovenska, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenska, ale aj občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 21 rokov a má trvalý pobyt na území SR.

Politické strany alebo koalície, ktoré sa chcú zúčastniť na voľbách, by mali doručiť svoje kandidátne listiny zapisovateľovi štátnej volebnej komisie najneskôr 90 dní pred dňom volieb. Vo voľbách musia získať aspoň päť percent hlasov, aby mohli byť ich zástupcovia zvolení do Európskeho parlamentu pomerným systémom. Hlasovanie zo zahraničia v eurovoľbách nie je možné.

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku (PDF, 218 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v anglickom jazyku (PDF, 26 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku (PDF, 216 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v ukrajinskom jazyku (PDF, 222 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v rusínskom jazyku (PDF, 300 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v rómskom jazyku (PDF, 220 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v nemeckom jazyku (PDF, 221 kB)

 

 

Informácia pre voliča - voľby do EP

Information for the voter - Elections to the European Parliament

Zákon č. 180_2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

Zákon č. 181_2014 Z. z. o volebnej kampani

 

Volebný okrsok, volebná miestnosť, dátum a čas konania volieb do EP 2024

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie voľby do EP

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Informácie pre voliča   

Informácie pre voliča

Information for the voter 

Členské štáty Európskej únie

European Union member countries 

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu 2024 na území Slovenskej republiky 

Application of the citizen of the European Union Member State for entry into the Electoral Register for The European Parliament elections 2024 on the territory of the Slovak Republic  

Čestné vyhlásenie občana Slovenskej republiky 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

 

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Delegovanie do volebných komisií

Okrsková volebná komisia

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 17 kB) ] doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 9. apríla 2024).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Spoločné podmienky pre delegovanie a činnosť volebných komisií

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického a emailového kontaktu,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického a emailového kontaktu,
  • meno, priezvisko a podpis osoby
        -   oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;
        -   meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu      a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty.  Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie (doručením oznámenia o delegovaní starostovi obce).  Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie.

Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.

Členstvo vo volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala alebo doručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie,  ktorej je členom. Predseda volebnej komisie povolá náhradníka, ak bol politickou stranou alebo koalíciou náhradník v zákonnej lehote v oznámení určený. Členstvo vo volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanikne členstvo delegovanému členovi volebnej komisie jeho odvolaním alebo vzdaním sa.

 „Člen volebnej komisie je povinný zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov. Tomu má prispôsobiť aj svoje oblečenie a konanie.“. (Uznesenie štátnej komisie č. 10/4/4 zo 4. 2. 2016).

Je neprípustné, aby členovia okrskovej volebnej komisie svojím správaním alebo svojím odevom pôsobili vo volebnej miestnosti na voličov v prospech alebo neprospech kandidujúcich politických strán, koalíci a kandidátov.

V prípade narušenia poriadku vo volebnej miestnosti je predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, povinný vyzvať člena okrskovej volebnej komisie, aby sa zdržal svojho konania. V prípade opakovaného narušenia poriadku vo volebnej miestnosti alebo neuposlúchnutia výzvy, predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, požiada o pomoc orgány polície a informuje o tom prostredníctvom okresnej volebnej komisie štátnu komisiu.

Kandidujúce politické subjekty a zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam kandidujúcich politických strán, politických hnutí a koalícií, Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách, Oznámenie o späťvzatí kandidátnej listiny, vzdaní sa a odvolaní kandidatúry

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu :

Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 1 Typ: PDF dokument, Velkosť: 3.45 MB