Navigácia

Obsah

Voľby

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

 

Prvé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024.

Druhé kolo volieb sa koná do 14 dní od prvého kola v prípade, ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov. Do druhého kola volieb postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov. Prípadné druhé kolo volieb by sa malo konať v sobotu 6. apríla 2024.

Zákon č(1). 180_2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

Zákon č(1). 181_2014 Z. z. o volebnej kampani

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 1-2024

Informácia pre voliča o dátume a čase voľby prezidenta SR, právo voliť a byť volený

Spôsob voľby

Hlasovať v prezidentských voľbách sa dá len na území Slovenskej republiky 

Informácia pre voliča s trvalým pobytom na území SR

Informácia pre voliča s trvalým pobytom mimo územia SR

čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie

 

Určenie volebného okrsku č.1 a určenie volebnej miestnosti -Dolné Lovčice 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 

 

 

Informácie pre politické strany, koalíciu a petičné výbory

Delegovanie do volebných komisií

Okrsková volebná komisia

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie Typ: DOCX dokument, Velkosť: 17.28 kB ] doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 19. 02. 2024).

Obyvatelia môžu požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky

Počas volieb Prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia v sobotu, 23. marca 2024 (prvé kolo volieb) a 6.apríla 2024 (druhé kolo volieb) bude volebná miestnosť v Dolných Lovčiciach otvorená v čase od 7:00 do 22:00 hod..  Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania volieb u okrskovej volebnej komisie o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Nahlasovať žiadosti o voľbu do prenosnej volebnej schránky je možné telefonicky  na čísle: 033 55 96 128.

 

Kandidáti na voľby prezidenta Slovenskej republiky 23.3.2024

Kandidáti na voľby prezidenta Slovenskej republiky 23.3.2024

Výsledky volieb na prezidenta Slovenskej republiky :

Zápisnica OVK - voľby prezidenta SR - 1.kolo - 23.3.2024 

Zápisnica OVK - voľby prezidenta SR - 2. kolo - 6.4.2024