Navigácia

Obsah

Zástupca starostu obce


 Mgr. Ing. Tomáš Ondreička

  zástupca starostu obce

                            

 
Zástupcu starostu spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec obecného zastupiteľstva. Starosta môže zástupcu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. Ak je v obci zriadená obecná rada zástupca starostu je jej členom. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
 
 

Zverejnenie výšky mesačnej odmeny zástupcu starostu obce

Podľa § 25 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.) starosta obce Dolné Lovčice určuje poslancovi Mgr. Ing. Tomášovi Ondreičkovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13 b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, podľa vecnej a časovej náročnosti výšku mesačnej odmeny 0%.