Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Lovčice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.1.2022 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DLO-4/2022 o vydanie súhlasu na výrub 63 ks drevín - v druhovom zložení agát biely, javor mliečny, jaseň šíhly, rastúcich na pozemkoch registra "C"  parc. č. 74/1, 74/4, 74/5, 75/3 a

75/4 v k. ú Malé Brestovany z dôvodu "Výrub bude uskutočnený v zmysle projektu Obnova a revitalizácia historickej pamiatky - park v Brestovanoch v súlade so záväzným stanoviskom KPÚ, Trnava, č.k.

KPUTT-2016/24197-3/92169/JAK a stavebným povolením DLO-203/2016/Sá-30."

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dolné Lovčice.

Vyvesené: 14. 1. 2022

Dátum zvesenia: 30. 1. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť