Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.12.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074TT220011

074TT220011

56 626,87 EUR päťdesiatšesťtisícšesťstodvadaťšesť eur oseddesiatsedem centov

Obec Dolné Lovčice

Pôdohospodárska platobná agentúra

27.11.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

23-11-2018

neuvedená

MAPA Slovensko Digital s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

20.08.2018

Zmluva č.162/2018 o nájme poľnohospodárskych pozemkov

162-2018

239,51 EUR dvestotridsaťdeväťeurpäťdesiatjedencentov

PD Zavar

Obec Dolné Lovčice

08.08.2018

Zmluva o dielo

07-08-2018

3 397,20 EUR tritisíctristodeväťdesiatsedemeurdvadaťcentov

Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany

Obec Dolné Lovčice

27.07.2018

Zmluva o dielo

16-2018

600,00 EUR šesťstoeur

Ing.arch.Krupova Eva

Obec Dolné Lovčice

12.07.2018

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

20-06-2018

12 477,60 EUR dvanasťtisícštyristosedemdesiatsedem

Obec Dolné Lovčice

LEarchitects s.r.o.

28.06.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

1/2018

neuvedená

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

27.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

2018-27-06

395,00 EUR tristodeväťdesiatpäť eur

Galileo

Obec Dolné Lovčice

25.06.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č.55-06-2018

Zmluva 2018-25-06

144,00 EUR stoštyridsaťeur

FIRECONTROL SAFETY s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

18.06.2018

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb

2018-15-06

550,00 EUR päťstopäťdesiat eur

Ing. Veronika Tibenská

Obec Dolné Lovčice

25.05.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

2018-25-05

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Ochrana údajov,s,r,o.

24.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie -PZ LIPA Lovčice

2018-24-5

950,00 EUR deväťstopäťdesiat eur

Poľovnícke združenie LIPA Lovčice

Obec Dolné Lovčice

16.05.2018

Zmluva o dielo na dodávku Bezpečnostného projektu

2018-16-05

150,00 EUR stopäťdesiat eur

Estate&Auction,s,r,o.

Obec Dolné Lovčice

30.04.2018

Nájomná zmluva na pozemok

2018-30-04

300,00 EUR tristoeur

Obec Dolné Lovčice

RNDr. Mária a RNDr.Anna Hrušovské

17.04.2018

Zmluva o zabezpečení straostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku pri Kaplnke v Trnave

2018 -17- 4

Neuvedené

Združenie na ochranu zvierat Trnava

Obec Dolné Lovčice

17.04.2018

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie č.2-2018-OPPaCR

2-2018-OPPaCR

12 500,00 EUR dvanásťtisícpäťstoeur

Obec Dolné Lovčice

TTSK

04.04.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

550,00 EUR päťstopäťdesiat eur

PROROZVOJ,s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

21.03.2018

Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva

2018-21-3

neuvedená

Plantex,s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

28.02.2018

Zmluva č. 2811950 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č.2811950

neuvedená

Trnavska vodarenská spoločnosť

Obec Dolné Lovčice

22.12.2017

Dodatok k zmluve č.S98T101180 o zvoze a skládkovaní odpadu

Dodatok k zmluve č.S98T101180 o zvoze a skládkovan

Neuvedené

FCC Trnava,s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

11.12.2017

Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakald

1-2017

neuvedená

ELEKOS

Obec Dolné Lovčice

11.12.2017

Zmluva o vykonávaní výkupu zložiek triedeného zberu komunálnych

1-2017

neuvedená

EKOway s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

28.11.2017

Zmluva o dielo č.2017/11/03

č.2017-11-03

81 723,91 EUR osemdesiatjedentisícsedmstodvadsťtri Eur a 91 centov

CS.s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

08.11.2017

Zmluva/ 2017

Zmluva/ 2017

550,00 EUR päťstopäťdesiat eur

Ing. Veronika Tibenská

Obec Dolné Lovčice

20.10.2017

Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb

1-2017

490,00 EUR štyristodeväťdesiateur

PROTEUS s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: