Navigácia

Obsah

VZN

 

V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E číslo 3/2008 o miestnych daniach na území obce DOLNÉ LOVČICE

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Lovčice č. 2/2013

O parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Dolné Lovčice 2011

Zásady hospodárenia s majetkom obce Dolné Lovčice 2009

Cenník prenájom KD a spol. miestnosti

Dodatok smeti 2012

Dodatok smeti 2013Dodatok č.1-2010 k VZN č.3-2008 dane z nehnuteľností

Dodatok č.1-2011 k VZN č.3-2008 dane z nehnuteľností

Príloha č. 1 k dodatku č.1-2011 (dane z nehnuteľností)

Upozornenie - parkovanie na chodníkoch

Smernica č.1-2011 Dolné Lovčice schválené

Smernica č.1-2013 D.LOVČICE

VŠEOBECNE ZÁVäZNÉ NARIADENIE čas predaja DL 2-2010

VZN-2008-03- miestne dane

VZN-2009-1- vylepovanie volebných plagátov

VZN 2009-3- opatrovateľská služba

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 3/2010 O zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Lovčice č.1 /2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolné Lovčice

VZN č.2/2016 o označovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Dolné Lovčice.

VZN č.3/2016 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Dolné Lovčice

Dodatok č. 1 k VZN č.2-2016 o označovaní ulíc- návrh

 

VZN 1-2018 záväzná časť Územného plánu obce Dolné Lovčice - schválené

Príloha č. 1 k VZN 1-2018

Príloha č. 2 k VZN 1-2018 - Schéma záväzných častí

 

VZN č. 2-2018 o nakladaní s odpadmi - odpady Dolné Lovčice - schválené