Obsah

Detail zmluvyč.: Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov

Zmluva: Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 03784/2023-PKZO-K40047/23.00

 • Číslo zmluvy
  Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov
 • Predmet zmluvy
  V k. ú. Dolné Lovčice, obec Dolné Lovčice, okres Trnava v LV č. 717 je evidovaná nehnuteľnosť v stave registra „E“, parcela č. 439/1, druh pozemku trvalý trávny porast, o výmere 5212 m2 , v prospech vlastníka zapísaného pod por. č. B1 Slovenská republika v správe Slovenského pozemkového fondu v podiele 1/1 k celku. Na základe geometrického plánu č.62/2023 úradne overeného pod č.G1 1082/2023 bol v stave právnom z doterajšej parcely registra „E“ č. 439/1, druh pozemku trvalý trávny porast, o výmere 5212 m2 odčlenená parcela registra „C“ č. 439/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2178 m 2 .
 • Cena
  Neuvedené
 • Dátum účinnosti zmluvy
  27.2.2024
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  21.2.2024
 • Dátum zverejnenia
  26.2.2024
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Dolné Lovčice
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
  SNP 69
 • Telefón
  +421908171461
 • E-mail
  podatelna@dolnelovcice.sk
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom
 • IČO
  17335345
 • DIČ
  2021007021
 • Adresa
  Búdková 36, 817 15 Bratislava
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Ing. Tomáš Bartovič
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka