Navigácia

Obsah

Volby

REFERENDUM 2023

R O Z H O D N U T I E  prezidentky Slovenskej republiky zo 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda

Vyhlásenie referenda.pdf (207.06 kB)

Referendum  - Informácie pre voliča

Referendum - informácia pre voliča.pdf (272.51 kB)

Informácie pre voliča


Právo hlasovať

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „volič“).

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.


Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča), alebo

-   v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz).

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-   nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

 

(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)


-   má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.

 (Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

K stiahnutiu

 

 

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti - referendum 2022.pdf (347.31 kB)

Oznámenie emailová adresa na delegovanie člena a náhradníka OVK.pdf (173.74 kB

Oznámenie e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf (171.15 kB)

Elektronická -e-mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou.pdf (178.3 kB)