Navigácia

Obsah

Voľby

REFERENDUM 2023

R O Z H O D N U T I E  prezidentky Slovenskej republiky zo 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda

Vyhlásenie referenda.pdf (207.06 kB)

Referendum  - Informácie pre voliča

Referendum - informácia pre voliča.pdf (272.51 kB)

Informácie pre voliča


Právo hlasovať

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „volič“).

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.


Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča), alebo

-   v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz).

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-   nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

 

(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)


-   má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.

 (Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

K stiahnutiu

 

 

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti - referendum 2022.pdf (347.31 kB)

Oznámenie emailová adresa na delegovanie člena a náhradníka OVK.pdf (173.74 kB

Oznámenie e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf (171.15 kB)

Elektronická -e-mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou.pdf (178.3 kB)

 

 

Obec Dolné Lovčice oznamuje občanom, že v sobotu 21. januára 2023 sa bude konať referendum v  čase od 7,00 hod. do 22,00 hod. Volebná miestnosť pre volebný okrsok č. 1 sa bude nachádzať v sále KD. Volič sa pri referende preukazuje platným občianskym preukazom.

Zároveň oznamujeme voličom, ktorí sa v deň konania referenda zo zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, že môžu požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti v podobe prenosnej volebnej schránky a to telefonicky v čase úradných hodín na tel. čísle 033/5596 128.

 

Oznam -Špeciálnej volebnej komisie pre hlasovanie v Referende 2023, ktorý upresňuje kontakty pre záujemcov o hlasovanie v Referende 2023

Okresný úrad Trnava, odbor VVS oznamuje, že voliči, ktorí sú z dôvodu  karantény pre pozitivitu na COVID19, majú možnosť voliť v referende tak, že požiadajú špeciálnu volebnú komisiu do 20.01.2023 do 12,00 hodiny o zapísanie do špeciálneho zoznamu voličov nasledovne:

 

  1. Špeciálna volebná komisia so sídlom: Mestský úrad Trnava, Trhová 3, 917 01  Trnava, telefón: 033 5564 276 alebo 033 5564271, zapisovateľka: Bc. Katarína Haršányová, pre voličov, ktorí majú trvalý pobyt v obciach okresu Trnava;

 

  1. Špeciálna volebná komisia so sídlom: Mestský úrad Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01  Hlohovec, zapisovateľka: Rút Gáliková, telefón: 0918 865 185, pre voličov, ktorí majú trvalý pobyt v obciach okresu Hlohovec.

Do zoznamu voličov špeciálnej volebnej komisie sa môžu prihlásiť i voliči s vydaným hlasovacím preukazom, ak sa budú zdržiavať v obci okresu Trnava alebo Hlohovec a svoj trvalý pobyt majú v iných okresoch, napr. žijú v zariadení sociálnych služieb, žijú u svojich príbuzných a sú v z dôvodu   pozitivity na COVID19 v karanténe i s celou rodinou.

Volič uvedie:

  • titul, meno, priezvisko,
  • rodné číslo,
  • trvalý pobyt v zložení PSČ, mesto, ulica a číslo domu,
  • informáciu či žiadateľovi o špeciálny spôsob hlasovania bol vydaný Hlasovací preukaz,
  • číslo telefónu, na ktorom bude žiadateľ zastihnuteľný a 
  • adresu, kde sa volič bude v čase konania referenda zdržiavať (kam má prísť špeciálna volebná komisia).

 

Zápisnica OVK - Referendum -21.1.2023.pdf (1.08 MB)